Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene Voorwaarden Open Inschrijving

TQS Media h.o.d.n. Java Academy versie juni 2020

Artikel 1 Begrippen

In het navolgende wordt verstaan onder:

a.           Algemene Voorwaarden Open Inschrijving van Java Academy: de in de navolgende artikelen vastgelegde bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn bij het volgen van een Training via Open Inschrijving bij Java Academy.

b.           Java Academy: TQS Media h.o.d.n. Java Academy

KvK nummer: 68085303

c.           Deelnemer: een individu of een medewerker van Opdrachtgever die zich inschrijft voor een Individuele Training of een Groepstraining.

d.           Online Leeromgeving: een door Java Academy of één van haar partners beschikbaar gestelde online omgeving waarvan de Deelnemer tijdens de Training gebruik maakt.

e.           Opdrachtgever: de (rechts)persoon in wiens opdracht Java Academy Trainingen verzorgt.

f.             (Open Inschrijving) Training: een standaard training, zoals een Groepstraining of Individuele training, of een los examen, door Java Academy aangeboden in haar trainingsaanbod.

g.           Individuele Training: Training waarbij de Deelnemer volgens een vooraf afgesproken individueel leerplan de stof in zijn/haar eigen tempo doorloopt, met of zonder trainer.

h.           Groepstraining: groepsgewijze Training uit het trainingsaanbod waarvoor Deelnemer zich kan aanmelden.

i.             Op Afstand Gesloten Overeenkomst: overeenkomst, waarbij, in het kader van de totstandkoming van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 7:46a Burgerlijk Wetboek (bijv. e-mail).

Artikel 2         Algemeen

2.1        De Algemene Voorwaarden Open Inschrijving van Java Academy zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het verzorgen van Trainingen door Java Academy.

Artikel 3         Aanmelding en bevestiging

3.1        Aanmelding voor een Training geschiedt schriftelijk, elektronisch dan wel telefonisch. Java Academy verzendt, na ontvangst van de aanmelding, een bevestiging, schriftelijk dan wel elektronisch.

3.2        Indien de gewenste Training is volgeboekt, wordt daarvan mededeling gedaan en kan indien mogelijk een alternatief worden aangeboden. De Deelnemer ontvangt voor aanvang van de Training een uitnodiging met nadere gegevens omtrent de Training.

3.3        Het is de verantwoordelijkheid van zowel de Deelnemer als de Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de Deelnemer voor deelname aan een Training over het vereiste kennisniveau c.q. de vereiste vooropleiding beschikt.

Artikel 4         Uitvoering

4.1        Java Academy zal de Training met zorg uitvoeren. Alle diensten op het gebied van Trainingen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

4.2        Ten aanzien van de Online Leeromgeving geldt naast het bepaalde in het eerste lid dat:

a.   Java Academy er niet voor instaat dat de binnen de Online Leeromgeving aan Deelnemer ter beschikking te stellen programmatuur en de door Java Academy gebruikte programmatuur foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren;

b.   Java Academy de Online Leeromgeving geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik kan stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Java Academy zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang de omstandigheden, niet laten aanvangen dan na kennisgeving aan de Deelnemer;

c.    de Deelnemer dient te beschikken over de voor toegang tot het Internet geschikte faciliteiten zoals – maar niet daartoe beperkt – adequate apparatuur en programmatuur;

d.   de Deelnemer ervoor verantwoordelijk is zijn gebruikersnaam/logincode en wachtwoord strikt geheim te houden; en

e.   de Deelnemer volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is voor al het gebruik van zijn gebruikersnaam/logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien en zodra een Deelnemer vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn logincode, wachtwoord, account en/of identiteit dient hij Java Academy daarvan direct op de hoogte te stellen.

Artikel 5         Prijzen

5.1        Vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Voor Opdrachtgevers die niet met BTW belaste activiteiten verrichten, zijn de prijzen vrijgesteld van BTW. Voor overige Opdrachtgevers worden de prijzen inclusief BTW in rekening gebracht. Alle prijzen zijn exclusief overige van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

5.2        Bij de prijs zijn inbegrepen de kosten van trainingsmateriaal, tenzij expliciet anders aangegeven, en indien van toepassing de toegang tot de Online Leeromgeving. Voor Trainingen op door Java Academy beschikbaar gestelde locaties zijn lunch, koffie, thee en/of de arrangementskosten inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 6         Annulering door Opdrachtgever

6.1        Opdrachtgever is gerechtigd de overeengekomen opleiding te annuleren. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch te geschieden, waarbij de annuleringsdatum de datum van ontvangst is door Java Academy van de annulering. In dit kader wordt uitstel van een opleiding gezien als een annulering gevolgd door een nieuwe boeking, waarbij dit artikel volledig van toepassing is

6.2        De annuleringskosten bedragen (in % van de overeengekomen prijs):

tot 20 werkdagen voor aanvang                        0

20 t/m 10 werkdagen voor aanvang                50

minder dan 10 werkdagen voor aanvang      100

Als aanvang geldt de in de bevestiging van inschrijving vermelde datum waarop een Training begint.

6.3        Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Op Afstand Gesloten Overeenkomst het recht deze zonder opgave van redenen te ontbinden. In geval van ontbinding ingevolge dit artikel dient de Opdrachtgever het ontvangen trainingsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Java Academy terug te zenden. Java Academy is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Opdrachtgever. Het terugzenden is voor risico van de Opdrachtgever. Geen recht op ontbinding ingevolge dit artikel bestaat als de Training is aangevangen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Door deelname aan de Training, doet de Deelnemer uitdrukkelijk afstand van dit recht op ontbinding.

6.4        Opdrachtgever is gerechtigd een voor een Training ingeschreven Deelnemer te vervangen door een andere persoon, indien dit vóór aanvang van de Training aan Java Academy is gemeld. Aan een dergelijke vervanging zijn alleen die kosten verbonden die verband houden met reeds ter beschikking gestelde leermiddelen.

Artikel 7         Verzetten van een Individuele Training

De Opdrachtgever kan een Individuele Training met ingeroosterde begeleidingsdagen nadat de eerste trainingsdag heeft plaatsgevonden, maximaal vijf (5) keer één (1) dag kosteloos verzetten. Voor alle overige dagen die Opdrachtgever verzet wil zien, worden kosten in rekening gebracht.

Artikel 8         Wijziging dan wel annulering door Java Academy

8.1        Java Academy behoudt zicht het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in het trainingsrooster en/of de trainingstijden. Java Academy zal al het redelijke in het werk stellen om de Training conform het gepubliceerde rooster of de gemaakte afspraken te verzorgen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een Training door omstandigheden opnieuw moet worden gepland, geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken.

8.2        In een dergelijk geval zal Java Academy al het redelijke in het werk stellen om de Training te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen. Indien dit laatste niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde trainingsgelden worden gerestitueerd. Voorts behoudt Java Academy zich het recht voor een Groepstraining wegens een niet gehaald minimum aantal  inschrijvingen te annuleren. De ingeschreven Deelnemers zullen uiterlijk vijf (5) werkdagen voor aanvang van de Training van een dergelijke annulering bericht ontvangen.

Artikel 9         Intellectuele (eigendoms)rechten

9.1        Het is Opdrachtgever en/of Deelnemer niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte trainingsmaterialen, software of andere (aanvullende) documentatie in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden, te wijzigen of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele (eigendoms)rechten van Java Academy of haar partners.

9.2        Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid is het Opdrachtgever toegestaan de verstrekte materialen en documenten te laten gebruiken uitsluitend door de Deelnemer, in de uitoefening van zijn functie, mits dit gebruik in overeenstemming is met het doel van de Training. De Deelnemer is verplicht alle informatie en documentatie welke aan hem/haar ter beschikking is gesteld in het kader van de door hem/haar gevolgde Training vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 10       Gedragsregels

10.1    Deelnemers aan een Training dienen zich te houden aan de door Java Academy gestelde gedrags- en/of huisregels die op de trainingslocatie gelden. Steeds en in alle gevallen zal de Deelnemer zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen.

10.2    In het bijzonder ten aanzien van de Online Leeromgeving zal de Deelnemer c.q. Opdrachtgever te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, niet kwetsen of discrimineren, niet in strijd met de wet, de openbare orde of goede zeden gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting. Java Academy is gerechtigd om maatregelen te treffen ter zake van een handelen of nalaten van Deelnemer c.q. Opdrachtgever in strijd met dit artikel voor risico van Deelnemer c.q. Opdrachtgever. Deelnemer c.q. Opdrachtgever is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van Java Academy informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan Java Academy gerechtigd is de toegang tot de Online Leeromgeving onmogelijk te maken. Java Academy is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van dit artikel aan Deelnemer c.q. Opdrachtgever onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot de systemen van Java Academy te ontzeggen. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door Java Academy jegens de Deelnemer c.q. Opdrachtgever.

10.3    Java Academy behoudt zich het recht voor om Deelnemers van Trainingen uit te sluiten dan wel te verwijderen onder opgave van redenen.

Artikel 11       Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Java Academy is beperkt tot vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven (deel van de) prestatie. Elke andere aansprakelijkheid is uitgesloten, waaronder aansprakelijkheid door eventuele fouten in druk- en zetwerk. De door Java Academy te betalen schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het totaal van de op grond van de betreffende overeenkomst reeds gefactureerde en betaalde bedragen.